(1)
มิตสานนท์ ส.; โล่นพันธ์ ก. . .; วาแม ว. การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้ำ กรณีศึกษา บ้านวังดินสอ จังหวัดพิษณุโลก. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 81-91.