(1)
อินทะแสง ข.; สุวัฒน์ บรรลือ. คลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 27-40.