(1)
สุทนต์ ศ.; ขันเขตต์ ส. . .; จิรเสรีอมรกุล ก. . .; เล่นวารี ว. . .; บัวเจริญ เ. . .; อรรถเวชกุล ย. . . การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ระหว่างวิธีการจัดเรียงกับไม่จัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 107-119.