(1)
สังข์ประเสริฐ น. .; หนูฤทธิ ณ. .; รุณปักษ์ ช. . การพัฒนาสื่อประสมบรรยายการทำงานของโปรแกรมภาษาซี ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 41-52.