(1)
ฟองเงิน ว.; เพ็ชร์หาญ ส. . การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นเครือข่ายเฟสบุ๊ค โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล: Sentiment Analysis Opinion Mining from Facebook Comments Using Data Mining Technique. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 121-132.