(1)
กรมเมืองอ.; กันยาวุธฉ.; เภาโพธิ์อ. การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยจุลสาหร่าย คลอโรคอคคัม ฮิวมิโคล่า ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพใช้แสงแบบอากาศยก. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 55-67.