(1)
รังสิกรรพุม ก. .; ทองกลม ธ. .; ทศโยธิน อ. . การวิเคราะห์เกณฑ์ในการผลิตขาเทียมด้วยนวัตกรรมการพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 95-108.