(1)
สวนโสกเชือก ภ.; สุดอุดมม. ม. การพัฒนาแอปพลิเคชันพยากรณ์การเลือกเรียนต่อตามลักษณะความสนใจส่วนบุคคล. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 29-40.