(1)
กสิผล ป. .; ผ่องรัศมี อ.; ศิริไชย เ. .; สุดตา พ. การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับน้ำมันไบโอดีเซลถั่วดาวอินคา. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 69-82.