(1)
จุฑาจันทร์ ว. การศึกษากระบวนการเผาถ่านและสมบัติของถ่านอัดแท่งจากหญ้าแฝก. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 135-146.