(1)
พระฉาย แ.; โล่ห์วนิชชัย ส.; รัตนสุพร เ. การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน จากฐานข้อมูลของสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 97-108.