(1)
นันทะลาดแ.; เห็นงามน. การออกแบบวงจรบักคอนเวอร์เตอร์เพื่อลดแรงดันไฟตรง 18 โวลต์ เพื่อชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 61-72.