(1)
พรเจริญส.; พรเจริญอ. การพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 37-48.