(1)
สัณฑมาศย. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ากาบบัวเมืองอุบลราชธานี. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 13-24.