(1)
มากดี ศ. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการท่องเที่ยว กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี. J of Ind. Tech. UBRU 2020, 10, 139-152.