(1)
โกษาพันธุ์ ป. .; ไชยสิงห์ ภ. . การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบตอบสนองสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 15-26.