(1)
วีรานุกูล ป.; สุวีโร ก. กระบวนการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของอาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลม แบบถอดประกอบง่าย. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 1-13.