(1)
เตโช จ. . .; ปิ่นทอง ถ. . . การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไหลโดยใช้กังหันชนิดแกนตั้งในชุมชนตะเคียนเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์. J of Ind. Tech. UBRU 2020, 10, 99-112.