(1)
เกิดเกตุ พ.; ขันเขตต์ ส. . .; จิรจริต ว. . .; แววศักดิ์ จ. . . การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในรอบปี ด้วยการกำหนดทิศรอลม ของกังหันลมจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทิศลม. J of Ind. Tech. UBRU 2020, 10, 49-60.