(1)
วโรรส ว.; ขอขจายเกียรติ พ.; แก้ววินัด น. รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบสองชนิดจากแหล่งเดียวของร้านกาแฟ : กรณีศึกษา. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 133-146.