(1)
มิตรวงศ์ ห. วงจรสะท้อนกระแสคลาสเอบีที่ทำงานภายใต้ไฟเลี้ยงต่ำ โดยใช้เทคนิคขาเกตเสมือนลอยตัว. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 83-96.