(1)
ทัตทวี ส.; มณีศรี ธ.; วังฆนานนท์ ว. ตัวแบบความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัย. J of Ind. Tech. UBRU 2019, 9, 55-67.