(1)
มงคล ช. . .; ปิ่นทอง จ. . .; ประทีปชนะชัย ศ.; ก๋าคำ ภ. . .; เนื่องจำนงค์ ป. การวิเคราะห์การขึ้นรูปลึกสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น เอสพีซีอี. J of Ind. Tech. UBRU 2020, 10, 1-11.