(1)
ปัญญาวิชัย พ.; โสมณวัฒน์ ว. การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. J of Ind. Tech. UBRU 2020, 10, 63-75.