(1)
สุพัฒน์ธนานนท์ น. การวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์: กรณีศึกษาการขนส่งขาเข้า. J of Ind. Tech. UBRU 2020, 10, 85-97.