(1)
หนูสุวรรณเ.; เมืองประทับจ.; ขจรกสิรัตน์ศ. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 1-14.