(1)
วีรานุกูล ป.; ชูสิทธิ์ ผ.; บุญโตสิตระกูล ก.; สุวีโร ก. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชุมชนบ้านสุกร. J of Ind. Tech. UBRU 2018, 8, 13-24.