(1)
พิศสุวรรณ พ.; สุวรรณ ป.; เส้งตี้ ย.; คงสง พ. อิทธิพลการชุบผิวแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยวิธีแพ็คคาร์บูไรซิ่ง โดยใช้ผงถ่านไม้โกงกาง. J of Ind. Tech. UBRU 2018, 8, 1-12.