(1)
สุทธิสนธ์ ธ. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. J of Ind. Tech. UBRU 2018, 8, 151-163.