(1)
กนกพิชญ์กุล เ.; อารีราษฎร์ ธ.; แสนราช จ. การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. J of Ind. Tech. UBRU 2018, 8, 37-48.