(1)
มาลี อ. การวิจัยเนื้อดินบ้านบ่อสวก จังหวัดน่าน. J of Ind. Tech. UBRU 2017, 7, 234-244.