(1)
มะโนธรรม อ. ศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง. J of Ind. Tech. UBRU 2017, 7, 175-193.