(1)
ศิลาโชติ ณ.; มณีศรี ธ. ตัวแบบการจัดการโซ่คุณค่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจ พิเศษจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย. J of Ind. Tech. UBRU 2017, 7, 146-159.