(1)
บุญปาลวงศ์ ม. การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา. J of Ind. Tech. UBRU 2017, 7, 96-116.