[1]
กองทรัพย์ ภ. และ กองทรัพย์ น. 2017. การจําลองสถานการณ์กระบวนการผลิตข่าวฮางงอก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7, 1 (ก.ค. 2017), 106–122.