[1]
จูมจี ร., บุรีเลิศ อ., ส่งเสริม น. และ เทพพิทักษ์ เ. 2017. การศึกษาผลการจัดการด้านการยศาสตร์ในการลดความเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อย กระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7, 1 (ก.ค. 2017), 92–105.