[1]
ภูตะลุน ท., อารีราษฎร์ ว., อารีราษฎร์ ธ. และ ดวงชาทม ส. 2017. การศึกษาผลการอบรมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7, 1 (ก.ค. 2017), 75–91.