[1]
โภคทรัพย์ ท., อารีราษฎร์ ธ., จินโจ ส. และ พรหมสาขา ณ สกลนคร เ. 2017. การสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีทีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 6, 2 (ม.ค. 2017), 145–165.