[1]
ทองเทพ ส. และ ตังควนิช ส. 2016. การศึกษาสมบัติการต้านจุลชีพของผ้าเส้นใยกล้วยย้อมสีจากขมิ้นผง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 6, 1 (ก.ค. 2016), 194–206.