[1]
ใจปันทา เ., อารีราษฎร์ ว. และ อารีราษฎร์ ธ. 2016. การส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 6, 1 (ก.ค. 2016), 59–72.