[1]
พิมพิมูล อ., เทียนทอง ม. และ นิตย์สุวัฒน์ ส. 2016. การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์บนระบบมูเดิล. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 3, 5 (มิ.ย. 2016), 53–64.