[1]
แช่มเล็ก พ. และ เนียมมณี พ. 2016. การประเมินประสิทธิภาพตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 3, 6 (มิ.ย. 2016), 21–32.