[1]
ศรีคำ จ., สืบนุการณ์ ส., โสมณวัฒน์ ว., ยศรักษา ภ., แก้วล้วน เ. และ ไชยษา บ. 2016. การศึกษาศักยภาพและการพัฒนาการออกแบบผังบริเวณบึงหนองช้างเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวของจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 4, 1 (มิ.ย. 2016), 79–94.