[1]
โกษาพันธุ ป. 2016. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 4, 1 (มิ.ย. 2016), 61–66.