[1]
เกษมเศรษฐ์ ช., ปริญญาเมธี ศ. และ สกุลศึกษาดี ธ. 2016. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 4, 1 (มิ.ย. 2016), 12–26.