[1]
ลาพันธ์ ล. และ ท่าโพธิ์ ร. 2016. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระติบข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ กก และคล้า. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 4, 2 (มิ.ย. 2016), 48–60.