[1]
โชคณัติ พ., สุภักดี ก. และ ปิตาคะโส ร. 2016. วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5, 1 (มิ.ย. 2016), 46–58.