[1]
วงษ์ชวลิตกุล บ., ปราชญ์ปรีชา ท. และ วงษ์ชวลิตกุล ส. 2016. ความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ในทรรศนะของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5, 2 (มิ.ย. 2016), 173–192.