[1]
เทนอิสสระ น. และ สุขุมพันธ์ ส. 2023. การอบแห้งสมุนไพรดีปลีที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 13, 2 (ก.ย. 2023), 125–138.