[1]
โปณะทอง บ.ภ., แก้วกอง เ. , ราชภักดี พ. และ พิมพา ฉ. 2023. การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบหมุนเวียนน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 13, 1 (พ.ค. 2023), 97–110.